LogoUE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020

BENEFICJENT:
REBRAND S.C. MAŁGORZATA MAŃKOWSKA, JAROSŁAW KRAWCZYK

TYTUŁ PROJEKTU:
„Przygotowanie firmy Rebrand s.c. Małgorzata Mańkowska, Jarosław Krawczyk do rozpoczęcia działalności eksportowej poprzez stworzenie dedykowanej, długoterminowej i kompleksowej Strategii Rozwoju na rynkach międzynarodowych”

CELE PROJEKTU:
Celem głównym realizacji projektu jest przygotowanie Beneficjenta, aby mógł rozpocząć rozwój działalności eksportowej na nowych rynkach docelowych.
Cele szczegółowe projektu:
• pozyskanie wiedzy na temat rynków o największym potencjale eksportowym dla Beneficjenta;
• wytyczenie strategii marketingowej dedykowanej rynkom zagranicznym;
• pozyskanie informacji na temat zaleceń w zakresie adaptacji oferty Beneficjenta do wymogów rynków eksportowych;
• zaplanowanie strategii dystrybucji w zakresie wyboru optymalnych kanałów dystrybucji i nawiązania zagranicznych kontaktów gospodarczych

PLANOWANE EFEKTY:
• liczba powstałych Strategii Rozwoju Beneficjenta na rynkach zagranicznych – 1;
• liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1;
• liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację – 1;
• liczba utrzymanych miejsc pracy – 2.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
49 999,50 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:
34 552,50 zł

Zapytanie ofertowe z dnia 26.09.2016 r. – specjalistyczna usługa doradcza w zakresie opracowania kompleksowej, długoterminowej Strategii Rozwoju na rynkach zagranicznych”

Zapytanie ofertowe z dnia 26.09.2016 r. – oświadczenie o wyborze wykonawcy